Lotsens historia på Landsort

Lotsen Björn Öberg berättar

”Till lots antages son till lots….”

Kung Gustaf I lät genom öppet brev av den 10 mars 1535 upplåta Öja kronohemman i Sorunda socken åt sin hejduk Anders Båtelsson mot skyldighet för honom och dem (avkomman) att styra och ledsaga konungens skepp och farkoster.
Landsort blev därmed Sveriges första lotsplats.
På 1500-talet saknades sjökort, fyrar och flertalet andra sjömärken vi är vana att se. Sjötrafiken gick huvudsakligen genom skärgården, där det fanns tillgång till säkra ankarplatser, kända män eller lotsar. Denna tid lotsades från Landsort huvudsakligen till Hartsö i söder och Dalarö i norr. Normalt lotsade man bara från Landsort till nämnda platser, inte tillbaka.

I dag är farlederna mot Södertälje och Mälaren och mot Nynäshamn de mest frekventerade lotslederna. Ett antal andra mindre lastageplatser finns i området.
Lotsarna utbildades lokalt genom att man i unga år antogs till ”lotsdräng” och medföljde äldre rutinerade kollegor. Detta pågick på mer eller mindre oförändrat sätt fram till tidigt 1900-tal, då det blev mer eller mindre vanligt att ynglingar som valde lotsbanan ”seglade till sjöss” för att lära om rutiner m m i fartyg. Vid tiden för första världskriget började många lotsar skaffa sig nautisk utbildning genom att gå på de navigationsskolor som då fanns i landet.

I dag krävs sjökaptensexamen och behörighet samt krav på att sökande till lotstjänst skall ha tjänstgjort som befälhavare eller lägst förste styrman.
Lotsen är befälhavarens rådgivare, det yttersta ansvaret för fartyg, last och besättning åvilar alltid befälhavaren. Lotsen ansvarar för lotsningen. Lotsen är också staten/landets ombud i fartyget och har ansvar för att gällande lagstiftning ej bryts av fartygens besättning.
Normalt är att lotsen själv för fartyget från öppet hav till kaj eller vice versa.
Lotsyrket är klart mansdominerat, endast ett fåtal kvinnor finns bland de drygt 200 lotsarna i landet. Antalet uppdrag uppgår till drygt 30 000 per år. Ett normalår utförs 3000/3500 lotsningar vid Landsort.
De orange lotsbåtarna som finns vid lotsplatsen används för att sätta ombord respektive hämta av lotsar från fartyg. Vid dessa uppdrag bemannas lotsbåtarna av båtmän som är en särskild yrkesgrupp.
Lotsar och båtmän är anställda av Sjöfartsverket. Lotsningen regleras numera av Transportstyrelsen.